Даутов връх

Даутов връх е разположен в Северен Пирин и е висок 2597 метра. В различни източници се споменава с много различни имена - Дауд, Даутов - Върх, Даут Доругу и други. Много често географското положение на този връх се смесва с това на връх Албутин и връх Пирин. Все пак това са съвсем различни върхове, отдалечени много един от друг. Даутов връх се издига по Главното Пиринско Било, между по-ниските Каменишки връх и кота 2596 метра; гледан от северозапад и югоизток, има формата на конус, а гледан от север и юг има формата на купол, който ясно се откроява на фона на билото и се извисява над цялата околност. Даутов връх изглежда особено внушително когато се гледа от Разложката котловина - въпреки сравнително малката си надморска височина. От върха на север се отделя рид, който се явява вододел между сборните басейни на реките Струма и Места. Друг подобен рид се отделя и в източна посока. При седловината Ушиците този рид поема на североизток и се разпада на няколко по-малки, които разделят долините на Бела река, Плазка река, река Калугерица и Жегов дол.

Склоновете на Даутов връх са много стръмни с изключение на южните и югозападните. На север и североизток те образуват отвес с височина 300 метра, който се спуска към няколко малки сухи циркуса. На югоизток се разполага циркусът Окаден, а на югозапад - долът Каменишко дере. В по-голята си част тези склонове са покрити с трева, има и каменисти участъци. Само на някои места има оформени петна от хвойна и клек, които на по-ниска височина преминават в иглолистна гора.

Изкачването на Даутов връх е лесно, но преходът е доста дълъг. Най-добре е това да се направи от хижа Яворов - трябва да тръгнете по пътеката за хижа Предел. Пътеката през последните няколко години е обрасла и не се следва винаги лесно. Маркирана е с червено. Когато се наближи до върха, има нещо, подобно на превал - точно там от маркираната пътека се отклонява друга, вляво, която пътека вече не е маркирана и се следва много трудно. Първоначално заобикаля върха от изток, като върви през клекове. След това се насочва право на запад и достига Даутовото езеро - от тук нататък вече клекове няма и се върви много по-лесно. Изкачете се право нагоре по склона над Даутовото езеро, след което ще видите Главното Пиринско Било с цялата редица върхове. Даутов връх остава вдясно, а вляво е Каменишки връх - от тук до най-високата точка на последния има само около 15 минути ходене. До Даутов връх ходенето е около 25 минути, но трябва да се отклоните от пътеката, която върви по най-високата част на Главното Пиринско Било. Отклонението е вдясно, пътеката се проследява много трудно, но ако вървите все нагоре, няма начин да се заблудите.

Името на Даутов връх произхожда от името Давид с неговия арабизиран вариант Дауд - в превод то означава любим. Много са легендите за това какво точно е накарало хората да нарекат върха така - според някои в Банско е много често срещана фамилията Даутов, като хора с тази фамилия са владеели земите в този район в миналото и затова върхът носи тяхното фамилно име. Популярна е легендата за влюбените Лейла (дъщеря на Омер ага от Мехомия, днес Разлог) и Мито - негов чирак. Те са искали да се женят, но бащата на момичето е бил твърдо против подобен брак; накрая склонява да разреши на дъщеря си да се ожени за слугата му, но поставя условие - младоженецът да пренесе булката от езерото в подножието на върха (Даутовото езеро) до самия връх без да почива. За да бъде сигурен че заръката ще бъде спазена, Омер ага изпраща двама свои слуги като наблюдатели на спортното постижение на Мито. Той започва да изкачва върха с бъдещата си жена на ръце, но малко преди да достигне целта си излиза силен вятър и гъста мъгла. Измореният младеж се отклонява от пътя, спъва се в камък и заедно с момичето пада в пропастта по северозападния склон на върха. Слугите ги издирват без успех, връщат се в Разлог и оттогава хората казват че двамата млади са загинали от дуене на ветере - от там произхожда името на върха - Даутов връх.

През 1942 година със заповед на Министерството на Народното Просвещение върхът е преименуван на Гърбец - още тогава е имало стремеж всички имена на географски обекти с турски названия в Пирин да бъдат с променени имена на български. Никой обаче не възприема това име и върхът си остава с името Даутов връх и до днес.

www.dentalimplants.bg    Пирин планина    www.ralev-dental.bg    Връх Вихрен    www.bg-dentist.com    Бански суходол    www.bg-tourinfo.com    Информация за Рила

Снимка на Даутов връх от град Банско

Снимка на град Банско - вдясно на кадъра се вижда склонът на Даутов връх. Снимката е направена от Плешки връх

Снимка на билото на Даутов връх - отново е направена от Плешки връх

Информация за Пирин планина    Алпийската част на Пирин    Лицево - челюстна хирургия

Изглед от Даутов връх към Главното Пиринско било и връх Албутин, който се очертава вдясно на кадъра

Изглед от Даутов връх към град Банско

Даутов връх при залез