Кременски рид

Кременски рид разделя Кременския циркус от Каменишкия циркус. Отделя се от Главното Пиринско Било точно при връх Джано. В началото той върви около 500 метра право на изток, след което поема на североизток и разделя Кременския циркус от Каменишкия циркус. По този рид са разположени различни височини - кота 2528 метра, връх Хамбар тепе (2502 метра), Кременски връх (2467 метра) и връх Човеко - 2333 метра. При Кременския връх и връх Човеко ридът се разпада на няколко по-малко разклонения, които разделят реките Ретидже, Лакинска, Каменица и някои техни притоци. Две от разклоненията достигат дори до долината на река Места. От Кременския връх на северозапад се спуска къс нос, който разделя Кременския циркус на два по-малки циркуса.

Връх Хамбар тепе се издига върху Кременския рид между кота 2528 метра от югозапад и Кременски връх от североизток. От него на югоизток се спуска късо вторично разклонение, което огражда северно отделение на Каменишкия циркус - местността Лопките. Това разклонение е дълго около два километра. Когато се гледа от запад или от север, връх Хамбар тепе има формата на конус, а от югоизток на купол. Интересен е видът му от североизток, юг и югозапад - наподобява наклонена гърбица, по която от юг се различават две коти.

Хамбар тепе е изграден от гранит. Склоновете му са много стръмни, покрити са с треви и клек. На север и запад те се спускат към Кременския циркус, а на североизток, югоизток и юг - към Каменишкия циркус. Названието на върха идва от персийски и турски - хамбар означава склад, хранилище, но какво точно е съхранявано там, не е известно.

Връх Човеко (2333 метра) е разположен също върху Кременския рид на североизток от Кременския връх. От него той се отделя чрез плитка седловина - преслап.  Има формата на конус. Когато се наблюдава от изток, запад или щг, върхът се губо сред останалите, но наблюдаван от североизток, изток или югоизток, има много внушителен вид. Неговият склон в тази посока има много стръмен откос, познат на жителите на село Кремен като Карпата, поради което и много хора дават това име и на върха. Местните хора също така наричат най-високото място на върха Пирамидата - поради това че преди години там е имало триангулачен знак с форма на пирамида, който днес е резрушен.

Човеко е изграден от гранити. Склоновете му са много стръмни в източна посока, срещат се улеи, два от които кременци наричат Оджеците. Склоновете на върха в северна и южна посока са полегати, обрасли са с клек и треви, а в по-нискте си части - с иглолистна гора. Значението на името на върха е неясно. Според някои справочници по склоновете на върха се открива скала, която има форма на човек. Според други самият връх прилича на човек, когато се гледа отдалеч.

Пълна информация за Пирин планина    Обидимски Ушици    Окаденски циркус

Рила планина