Реки в България

р. Дунав    р. Марица    Струма    Характеристика на подпочвените води    Река Ропотамо

Черно море    Язовири в България    Река Искър    Река Места

Река Ропотамо

Реката е постоянен естествен водоем по земната повърхност с трайно проточно оттичане на водата. Има силно удължена форма, винаги има извор или извори, устие и изработени от тях долини. Реките се образуват главно от атмосферните валежи и от излизащите на повърхността подпочвени води.