Ропотамо

Реки в България    Черно море    Река Дунав

Река Ропотамо

Растителният свят по поречието на река Ропотамо е представен от типични лонгозни гори, покрити и сплетени с лианоподобни растения: дива лоза, скрипка, хмелу и др. По бреговете на река Ропотамо има пурпур, тръстика, морски пелин, бяла водна лилия, бърдуче. С разнообразната си природа регионът дава убежище на много птици. Тук се срещат общо 232 вида, като от тях 7 са застрашени от изчезване в световен мащаб. Земноводните са представени от различни видове гущери и жаби; от влечугите се срещат сухоземната и водната костенурка, леопардовия и ивичестия смок, два вида водни змии, пепелянки и усойници. Във водите на река Ропотамо се срещат шаран, каракуда, речен и морски кефал и др. На много места се срещат и пясъчни дюни, които са защитена зона. Откриват се забележителни скални образувания - Лъвската глава, Веселата скала, Резервите и т.н.

Резерват Ропотамо е обявен със заповед 318 от 07.05.1992 на Министерството на околната среда с цел да се запазят находищата на много редки и застрашени видове. Намира се на около 55 километра южно от Бургас по пътя за Царево. Площта на резервата е 1000.70 хектара, в него се срещат около 500 вида висши цветни растения. От тях има 25 дървесни и 30 храстови растения, около 10 вида лианови и катерливи растения, 250 многогодишни и над 130 едногодишни треви. Тук се срещат 57 % от видовете безгръбначни за България, 60 % от сладководните ихтиофаги и 50 % от гнездовата орнитофауна.

Зъбни импланти