Бук

Букът е широколистно дърво, което в България се среща доста често. Расте много по високите части на планините, непосредствено под пояса на иглолистните дървета, до височина около 1800, на места и 2000 метра. Има много здрава дървесина, която намира приложение в производството на мебели и в строителството. Обработва се доста трудно, захабява режещи инструменти, шкурки и прободни триони. Самият бук като дърво има голяма продължителност на живота. Много красиви са зелените му листа през пролетно време, когато са още много млади и имат характерен светлозелен цвят, който придава изключителна свежест на гората в началото и средата на април.

Семейство букови е всъщност едно доста голямо семейство от растителни видове. Тук влизат добре познатите в България дъб, бук и кестен; освен това обаче има пет рода, които са познати в различни части на земното кълбо. Цялото семейство букови включва около 900 растителни вида, които са разпространени най-вече в тропичния, субтропичния и умерения климатичен пояс на Севрното Полукълбо; в Южното Полукълбо те се срещат изключително рядко, само в Австралия, Нова Зеландия и Южна Америка, като е представен само род Нотофагус (Nothofagus). Почти всички букови растения са дървета, много малко от тях са храсти, а лиани, тревисти растения и епифити сред тях няма. Всички те растат на групи и образуват гори или храстови съобщества от листопадни или вечнозелени видове. Цветовете на всички букови растения са еднополови, а самите растения са еднодомни. Най-често и мъжките, и женските растения са групирани в обща чашковидна люспа, по две или три заедно, като тези групички се наричат дихазии. На всяко растеие се развиват множество мъжки и женски дихазии, събрани в еднополови съцветия, които при различните родове са ресовидни, класовидни или топчести - класовидно съцветие е това, при което цветовете са приседнало наредени по оста, която е неразклонена. А топчестото съцветие в случая е силно скъсен клас, който понякога се нарича и главицовиден клас.

Плодът на буковите растения е едносеменно орехче, което най-често се нарича жълъд. При всички членове на семейството плодът е обхванат напълно или частично от вдървеняла обвивка - купула. Нейната повърхност при едни видове е гладка, а при други е покрита с люспи, брадавици или шиловидни израстъци. Буковите растения са анемофилни, но някои видове са ентомофилни. В нашата флора от семейство букови растат два вида бук, един вид кестен и цели 15 вида дъб. От това семейство растения почти няма вид, който да не допринася голяма полза за животните и човека - намират приложение в хартиено - целулозната промишленост, в строителството и много други. Плодовете на тези растения се смилат на брашно и се използват за фураж, а плодовете на кестена са вкусни и за човека. Те съдържат от 30 до 50 % мазнини и до 30 % белтъчини. След по-специална преработка някои от тези плодове се използват и в хранителната промишленост. 

Растения    Подробна информация за Пирин планина    Дърво    Дървета    Акация    Салкъм    Ела    Бор    Мелник    Лицево - челюстна хирургия

www.dentalimplants.bg    www.ralev-dental.bg    www.bg-dentist.com    Мелник    Кордопулова къща    Храст    Мел    Мелнишка река    Скали в Пирин

Обикновеният бук се среща много често в България. Расте на умерено влажни и богати на хранителни вещества почви, неговите обширни гори покриват приблизително 4 -5 милиона декара от територията на страната на надморска височина между 600 и 1800 метра. Има прав, масивен ствол, който на височина достига 30 - 35 метра. Кореновата му система е със силно развити разклонения, които проникват сравнително плитко в почвата. Поради това буковите дървета, които растат извън горите, много често стават жертва на силни ветрове. Короната на обикновения бук е разперена, с приповдигнати клони и много гъста. Слънчевите лъчи трудно проникват през тази преграда и поради това много малко дървета и храсти растат в букова гора - няма достатъчно слънчева светлина за тях.

Обикновеният бук е листопадно дърво. Листата му са прости, цели, с яйцевидна или заострена елипсовидна форма. Те са дълги до 12 сантиметра и широки до 8 сантиметра. По края са целокрайни или вълновидни, много рядко са раздалечено или много дребно назъбени. На всяка листна петура има по 5 - 8 двойки странични жилки, много рядко при някои дървета има листа с по 9 - 11 двойки.

Обикновеният бук е еднодомно растение. В края на април и в началото на май, а много често и през целия май, в пазвите на листата на дърветата се появяват топчести съцветия с мъжки или женски цветове. Всеки мъжки цвят има околоцветник, наподобяващ звънче, съставено от 4 или 5 срастнали листчета, навътре от които се намират 4 - 15 тичинки с дълги дръжки и яйцевидни прашникови торбички. Женските цветове са събрани също в пазвите на листата в топчести съцветия, но те са обвити с обща покривна люспа. Всеки женски цвят е със звънчевиден околоцветник, образуван от срастването на 4 - 5 листчета, които ограждат конусовидния плодник с три стълбчета. Опрашването става с помощта на вятъра, след което цветовете увяхват. Покривната люспа се вдървенява и се превръща в купула, покрита с шиловидни израстъци. Плодовете са триръбести, кафяви, с тесни ципести крилца и след узряването им купулите се разпукват на три или четири дяла.

В България тасте и още един вид бук, наречен източен - Fagus orientalis. Той се среща само в Източна Стара Планина, Източните Родопи и Странджа. При този вид бук жилките по листата са от 9 до 14 двойки, а най-често 10 или 11. Купулите му имат лопатовидни израстъци. Плодовете и на двата вида букове са богати на мазнини - от 50 килограма букови жълъди се извличат около 1.5 килограма мазнини. Букът живее 400 - 500 години.

www.bg-tourinfo.com    www.see-bulgaria.com    Подробна информация за Пирин