Флора в Пирин

Пирин е една от най-южните планини на Европа и се отличава с голямо разнообразие на растителните видове - срещат се бяла мура, клек, смърч, бук, габър, драка, червена хвойна, дървовидна хвойна и други. В алпийския тревист пояс преобладават съобщества от гъжва, скална полевица, гладка острица, дребни храстчета, а по ветровитите скали се среща еделвайс. В субалписйкия пояс преобладават клек, храсталаци от сибирска хвойна и други. В горния и средния планински пояс се срещат гори от смърч, бял бор, бяла мура, бук, ела и черна мура. В долния планински пояс са горите от благун, космат дъб, цер, храсталаци от драка и червена хвойна. Общият брой на видовете растения в Национален парк Пирин е 1089, от които 111 вида са защитени. Особен интерес представляват защитените растения, от които на територията на парка се срещат 130 вида - мащерка, боровинка, тинтява и лорен са най-характерните от тях. От тези видове 13 на брой са защитени, а 15 са със специален режим на стопанисване.

Информация за Пирин    Художник от град Пловдив    Езера в Пирин    Върхове в Пирин    Циркуси в Пирин

Хижи в Пирин    Информация за дървото смърч    Ела    Бор    Мура    Хвойна