Фауна в Пирин

В зоогеографско отношение Пирин се причислява към Рило - Родопския район. Животинският свят е обеднял до голяма степен от дейността на човека. В планината се срещат мечки, вълци, диви кози, диви котки, орли, лешояди, змии, пастърва (в някои от пиринските реки и езера). Най-многочислени видове дивеч са заекът, сърната, дивата свиня, лисицата, планинският кеклик, фзанът и благородният елен. В планината Пирин се срещат 2861 вида безгръбначни животни, голяма част от които имат консервационна значимост. Налице са 122 ендемични вида - това са видове, които характерни само за определени географски местности. Има 162 реликтни вида - видове, запазени от предишни епохи, както и 298 стенобионтни вида (редки видове - таксони). В световните и европейски Червени списъци за опазване са включени 17 вида. Запазването им изисква не толкова съхранение на отделния вид, колкото на местообитанията им. Общият брой на видовете гръбначни животни в Национален парк Пирин е 219 и включва 6 вида риби, 18 вида земноводни и влечуги, 152 вида птици, 15 вида дребни бозайници, 14 вида прилепи и 14 вида едри бозайници. Ендемизмът сред гръбначните животни е сравнително нисък, тъй като територията на планината Пирин е много по-малка от ареалите на повечето видове. В Световната Червена Книга са включени гръцката костенурка, големият нощник, вълк и пъстър пор. Сред застрашените бозайници и птици са кафявата мечка, златката, дивата котка, дивата коза, скалният орел, глухарят, бухалът, черният и пъстрият кълвач. Наред с еделвайса, дивата коза е една от емблемите на Пирин.

Информация за Пирин    Художник от град Пловдив    Животни в Пирин    Флора в Пирин    Растения в Пирин

Бегликташ    Хижи в Пирин    Дива коза

Паяк пълзи по камък на скалния ръб Кончето

Подробна информация за планината Пирин