Класификация на растенията

Царство Растения се разделя на подцарства, които съдържат класове, разреди и семейства. След името на всяко подцарство, клас или разред е дадено името на изследователя, който ги е описал (следва годината на публикацията), като класифицирането се извършва по следния начин:

1. Подцарство Зеленоподобни водорасли (Viridiplantae, Chlorobionta) - Cavalier-Smith, 1981

1.1. Отдел Харови водорасли (Charophyta) - E. Mohn, 1984

1.1.1. Клас Charophyceae - Rabenhorst, 1863

1.1.1.1. Разред Charales Dumortier, 1829

1.1.2. Клас Coleochaetophyceae

1.1.1.1. Разред Coleochaetales

1.1.3. Клас Klebsormidiophyceae - Hoek in Hoek, Stam & Olsen, 1992

1.1.3.1. Разред Klebsormidiales

1.1.4. Клас Mesostigmatophyceae - Marin & Melkonian, 1999

1.1.4.1. Разред Mesostigmales - Marin & Melkonian, 1998

1.1.5. Клас Слятоспорови (Zygnematophyceae) - Round, 1971

1.1.5.1. Разред Desmidiales - Pascher, 1931

1.1.5.2. Разред Zygnematales - G.M. Sm., 1933

1.2. Отдел Зелени водорасли (Chlorophyta) - A. Pascher, 1914

1.2.1. Клас Bryopsidophyceae - Bessey, 1907

1.2.1.1. Разред Bryopsidales - J.H. Schaffn., 1922

1.2.1.2. Разред Chaetophorales

1.2.1.3. Разред Chlorococcales

1.2.1.4. Разред Microsporales

1.2.1.5. Разред Phaeophilales

1.2.1.6. Разред Tetrasporales

1.2.1.7. Разред Volvocales

1.2.1.8. Разред Oedogoniales

1.2.2. Клас Pedinophyceae

1.2.2.1. Разред Pedinomonadales

1.2.3. Клас Pleurastrophyceae

1.2.3.1. Разред Pleurastrales

1.2.4. Клас Prasinophyceae

1.2.4.1. Разред Chlorodendrales

1.2.4.2. Разред Dunalliellales

1.2.4.3. Разред Halosphaerales

1.2.4.4. Разред Mamiellales

1.2.5. Клас Trebouxiophyceae - Friedl, 1995

1.2.5.1. Разред Chlorellales - H.C. Bold & M.J. Wynne, 1985

1.2.5.2. Разред Microthamniales

1.2.5.3. Разред Prasiolales

1.2.5.4. Разред Oocystales

1.2.5.5. Разред Trebouxiales

1.2.6. Клас Ulvophyceae - Stewart & Mattox, 1978

1.2.6.1. Разред Cladophorales

1.2.6.2. Разред Dasycladales

1.2.6.3. Разред Trentepohliales - Chadefaud ex R.H.Thompson & D.E. Wujek, 1997

1.2.6.4. Разред Ulotrichales - Borzi, 1895

1.2.6.5. Разред Ulvales - Oltmanns, 1904

2. Подцарство Висши растения (Embryophyta, Metaphyta, Кормусни растения) - Endlicher 1836

2.1. Група Неваскуларни растения

2.1.1. Отдел Чернодробни мъхове (Marchantiophyta) Crandall - Stotler, 1977

2.1.1.1 Клас Haplomitriopsida - Stotler & B.J. Crandall-Stotler, 1977

2.1.1.1.1. Разред Haplomitriales H. Buch & Schljakov, 1972

2.1.1.1.2. Разред Treubiales - Schljakov, 1972

2.1.1.2. Клас Jungermanniopsida - Stotler & B.J. Crandall-Stotler, 1977

2.1.1.2.1. Разред Jungermanniales - Carl J.M. von Klinggräff, 1858

2.1.1.2.2. Разред Metzgeriales - Chalaud, 1930

2.1.1.3. Клас Чернодробни мъхове (Marchantiopsida, Hepatucopsida) - Stotler & B.J. Crandall - Stotler, 1977

2.1.1.3.1. Разред Blasiales - Stotler & B.J. Crandall - Stotler, 2000

2.1.1.3.2. Разред Marchantiales - Karl Gustav Limpricht, 1877

2.1.1.3.3. Разред Sphaerocarpales - Cavers, 1910

2.1.2. Отдел Листнати мъхове (Bryophyta) - A. Braun, 1860

2.1.2.1. Клас Andreaeobryopsida

2.1.2.1.1. Разред Andreaeobryales

2.1.2.2. Клас Andreaeopsida

2.1.2.2.1. Разред Andreaeales

2.1.2.3. Клас Bryopsida

2.1.2.3.1. Подклас Зелени мъхове (Bryidae)

2.1.2.3.1.1. Надразред Bryanae

2.1.2.3.1.1.1. Разред Bartramiales

2.1.2.3.1.1.2. Разред Bryales

2.1.2.3.1.1.3. Разред Hedwigiales

2.1.2.3.1.1.4. Разред Orthotrichales

2.1.2.3.1.1.5. Разред Rhizogoniales

2.1.2.3.1.1.6. Разред Splachnales

2.1.2.3.1.2. Надразред Hypnanae

2.1.2.3.1.2.1. Разред Hookeriales

2.1.2.3.1.2.2. Разред Хипноцветни (Hypnales)

2.1.2.3.1.2.3. Разред Ptychomniales

2.1.2.3.1.3. Подклас Buxbaumiidae

2.1.2.3.1.3.1. Разред Buxbaumiales

2.1.2.3.1.4. Подклас Dicranidae

2.1.2.3.1.4.1. Разред Archidiales

2.1.2.3.1.4.2. Разред Bryoxiphiales

2.1.2.3.1.4.3. Разред Dicranales

2.1.2.3.1.4.4. Разред Grimmiales

2.1.2.3.1.4.5. Разред Потиецветни (Pottiales)

2.1.2.3.1.4.6. Разред Scouleriales

2.1.2.3.1.5. Подклас Diphysciidae

2.1.2.3.1.5.1. Разред Diphysciales

2.1.2.3.1.6. Подклас Funariidae

2.1.2.3.1.6.1. Разред Encalyptales

2.1.2.3.1.6.2. Разред Funariales

2.1.2.3.1.6.3. Разред Gigaspermales

2.1.2.3.1.7. Подклас Timmiidae

2.1.2.3.1.7.1. Разред Timmiales

2.1.2.3.2. Клас Oedipodiopsida - Goffinet & W.R. Buck, 2004

2.1.2.3.2.1. Разред Oedipodiales - Goffinet & W.R. Buck, 2004

2.1.2.3.3. Клас Polytrichopsida

2.1.2.3.3.1. Разред Политрихоцветни (Polytrichales)

2.1.2.3.4. Клас Торфени мъхове (Sphagnopsida)

2.1.2.3.4.1. Разред Свагноцветни (Sphagnales)

2.1.2.3.4.2. Разред Protosphagnales

2.1.2.3.5. Клас Takakiopsida - Stech & W. Frey, 2008

2.1.2.3.5.1. Разред Takakiales Stech & W. Frey, 2008

2.1.2.3.6. Клас Tetraphidopsida

2.1.2.3.6.1. Разред Tetraphidales

2.1.3. Отдел Рогоспорангиеви мъхове (Anthocerotophyta) - Raymond E. Stotler & Crand, 1977

2.1.3.1. Клас Рогоспорангиеви мъхове (Anthocerotopsida) - Jancz, R.E. Stotler & B.J. Crandall-Stotler, 2005

2.1.3.1.1. Разред Рогоспорангиеви мъхове (Anthocerotales) - Karl G. Limpricht, 1877

2.1.3.1.2. Разред Dendrocerotales

2.1.3.1.3. Разред Notothyladales - Hyvönen & Piippo, 1993

2.1.3.1.4. Разред Phymatocerotales - Duff, J.C. Villarreal, Cargill & Renzaglia, 2007

2.1.3.2. Клас Leiosporocerotopsida - Stotler & B.J. Crandall-Stotler, Villarreal, Cargill & Renzaglia, 2007

2.1.3.2.1. Разред Leiosporocerotales - Hässel, 1988

2.2. Група Васкуларни растения (Tracheophyta) - Sinnott, 1935 & Cavalier-Smith, 1998

2.2.1. Отдел Безлистни (Rhyniophyta) - Cronquist et al., 1966

2.2.1.1. Подотдел Rhyniophytina - Banks, 1968

2.2.1.1.1. Клас Rhyniopsida - Dawson, 1859

2.2.1.1.1.1. Разред Rhyniales

2.2.2. Надотдел Спорови растения (Pteridophyte) - Schimp., 1879

2.2.2.1. Отдел Плауновидни (Lycopodiophyta) - Scott, 1909

2.2.2.1.1. Клас Разноспорови (Isoetopsida) - Rolle, 1885

2.2.2.1.1.1. Разред Isoetales - Friedrich G. Bartling, 1830

2.2.2.1.1.2. Разред Selaginellales - Prantl, 1874

2.2.2.1.1.3. Разред Lepidodendrales - Stewart, 1983

2.2.2.1.1.4. Разред Miadesmiales

2.2.2.1.1.5. Разред Pleuromeiales

2.2.2.1.2. Клас Еднаквоспорови (Lycopodiopsida) - Friedrich G. Bartling, 1830

2.2.2.1.2.1. Разред Плауноцветни (Lycopodiales)

2.2.2.1.2.2. Разред Drepanophycales - Pichi-Sermolli, 1958

2.2.2.1.3. Клас Zosterophyllopsida

2.2.2.1.3.1. Разред Sawdoniales

2.2.2.1.3.2. Разред Zosterophyllales

2.2.2.2. Отдел Папратовидни (Polypodiophyta, Pteridophyta) - Smith, 2006

2.2.2.2.1. Клас Хвощовидни (Equisetopsida, Equisetophyta)

2.2.2.2.1.1. Разред Хвощоцветни (Equisetales)

2.2.2.2.1.2. Разред Pseudoborniales

2.2.2.2.1.3. Разред Sphenophyllales

2.2.2.2.2. Клас Marattiopsida

2.2.2.2.2.1. Разред Marattiales

2.2.2.2.3. Клас Псилотовидни (Psilotopsida, Psilotophyta)

2.2.2.2.3.1. Разред Змийски папрати (Ophioglossales)

2.2.2.2.3.2. Разред Psilotales

2.2.2.2.4. Клас Същински папрати (Polypodiopsida, Pteridopsida)

2.2.2.2.4.1. Разред Cyatheales

2.2.2.2.4.2. Разред Gleicheniales

2.2.2.2.4.3. Разред Hymenophyllales

2.2.2.2.4.4. Разред Osmundales

2.2.2.2.4.5. Разред Многоножкоцветни (Polypodiales)

2.2.2.2.4.6. Разред Водни папрати (Salviniales)

2.2.2.2.4.7. Разред Schizaeales

2.2.2.2.4.8. Разред Zygopteridales

2.2.2.2.5. Клас Cladoxylopsida

2.2.2.2.5.1. Разред Pseudosporochnales

2.2.2.2.5.2. Разред Iridopteridales

2.2.3. Надотдел Семенни растения (Spermatophyta) - Brummitt, 1988

2.2.3.1. Отдел Pteridospermatophyta - F. Oliver & D.H. Scott, 1904

2.2.3.1.1. Клас Pteridospermopsida

2.2.3.1.1.1. Разред Arberiales

2.2.3.1.1.2. Разред Calamopityales

2.2.3.1.1.3. Разред Callistophytales

2.2.3.1.1.4. Разред Gigantonomiales

2.2.3.1.1.5. Разред Glossopteridales

2.2.3.1.1.6. Разред Leptostrobales

2.2.3.1.1.7. Разред Peltaspermales

2.2.3.2. Група Голосеменни (Gymnospermae) - Lindley, 1830

2.2.3.2.1. Отдел Иглолистни (Pinophyta) - Cronquist, A.L. Takhtajan, W.M. Zimmermann & Reveal, 1996

2.2.3.2.1.1. Клас Иглолистни (Pinopsida)

2.2.3.2.1.1.1. Разред Бороцветни (Pinales) - Dumort, 1829

2.2.3.2.1.1.2. Разред Cordaitales

2.2.3.2.1.1.3. Разред Vojnovskyales

2.2.3.2.1.1.4. Разред Voltziales

2.2.3.2.2. Отдел Цикасови (Cycadophyta) - Charles Bessey, 1907

2.2.3.2.2.1. Клас Cycadopsida - Adolphe Brongniart, 1843

2.2.3.2.2.1.1. Разред Цикасоцветни (Cycadales)

2.2.3.2.2.1.1.1. Подразред Cycadineae

2.2.3.2.2.1.1.2. Подразред Zamiineae

2.2.3.2.2.1.2. Разред Medullosales

2.2.3.2.3. Отдел Гинкови (Ginkgophyta) - Charles Bessey, 1907

2.2.3.2.3.1. Клас Гинкови (Ginkgoopsida) - Engl, 1897

2.2.3.2.3.1.1. Разред Гинковидни (Ginkgoales) - Gorozh, 1904

2.2.3.2.4. Отдел Гнетови (Gnetophyta) - Charles Bessey, 1907

2.2.3.2.4.1. Клас Гнетовидни (Gnetopsida)

2.2.3.2.4.1.1. Разред Ефедроцветни (Ephedrales)

2.2.3.2.4.1.2. Разред Gnetales

2.2.3.2.4.1.3. Разред Welwitschiales

2.2.3.3. Група Покритосеменни (Angiosperms) - W.M. Zimmermann, 1996

2.2.3.3.1. Клас Едносемеделни (Monocots, Liliopsida) - Batsch, 1802

2.2.3.3.1.1. Разред Аироцветни (Acorales) - Link, 1835

2.2.3.3.1.2. Разред Лаваницоцветни (Alismatales) - R. Brown, Bercht & J. Presl, 1820

2.2.3.3.1.3. Разред Зайчесянкоцветни (Asparagales) - Bromhead, 1838

2.2.3.3.1.4. Разред Dioscoreales

2.2.3.3.1.5. Разред Лилиецветни (Liliales) Perleb, 1826

2.2.3.3.1.6. Разред Pandanales - Robert Brown, Bercht & J. Presl, 1820

2.2.3.3.1.7. Разред Petrosaviales - Armen L. Takhtajan, 1997

2.2.3.3.2. Клон Комелиниди (Commelinids)

2.2.3.3.2.1. Разред Палмоцветни - (Arecales) - Bromhead, 1840

2.2.3.3.2.2. Разред Комелиноцветни (Commelinales) - Mirb., Bercht. & J. Presl, 1820

2.2.3.3.2.3. Разред Poales - Small, 1903

2.2.3.3.2.4. Разред Джинджифилоцветни (Zingiberales) - Griseb, 1854

2.2.3.3.3. Клас Двусемеделни (Dicots, Magnoliopsida) - Brongn., 1843

2.2.3.3.3.1. Разред Amborellales - Melikyan, A.V. Bobrov, & Zaytzeva, 1999

2.2.3.3.3.2. Разред Nymphaeales - Salisb & Bercht & J. Presl, 1820

2.2.3.3.3.3. Разред Austrobaileyales - Takht & Reveal, 1992

2.2.3.3.3.4. Разред Ceratophyllales - Link, 1829

2.2.3.3.3.5. Разред Chloranthales Robert Brown, 1835

2.2.3.4. Група Магнолииди (Magnoliids)

2.2.3.4.1. Разред Canellales Cronquist, 1957

2.2.3.4.2. Разред Лавроцветни (Laurales) - Juss, Bercht. & J. Presl, 1820

2.2.3.4.3. Разред Магнолиецветни (Magnoliales) - Juss, Bercht. & J. Presl, 1820

2.2.3.4.4. Разред Пипероцветни (Piperales) - Bercht. & J. Presl, 1820

2.2.3.5. Група Еудикоти (Eudicots)

2.2.3.5.1. Разред Чемшироцветни (Buxales) - Takht & Reveal, 1996

2.2.3.5.2. Разред Лютикоцветни (Ranunculales)

2.2.3.5.3. Разред Sabiales

2.2.3.5.4. Разред Trochodendrales - Takht & Cronquist, 1981

2.2.3.5.5. Разред Proteales - Juss, Bercht & J. Presl, 1820

2.2.3.5.6. Клон Същински еудикоти (Core eudicots)

2.2.3.5.6.1. Разред Gunnerales

2.2.3.5.6.2. Разред Berberidopsidales - Richard A. Salisbury, 2001

2.2.3.5.6.3. Разред Карамфилоцветни (Caryophyllales) - Takht., 1967

2.2.3.5.6.4. Разред Каменоломкоцветни (Saxifragales)

2.2.3.5.6.4. Разред Санталоцветни (Santalales)

2.2.3.5.7. Клон Розиди (Rosids)

2.2.3.5.7.1. Разред Лозоцветни (Vitales)

2.2.3.5.8. Клон Еурозиди I (Eurosids I)

2.2.3.5.8.1. Разред Celastrales

2.2.3.5.8.2. Разред Тиквоцветни (Cucurbitales)

2.2.3.5.8.3. Разред Бобовоцветни (Fabales) - Bromhead, 1838

2.2.3.5.8.4. Разред Букоцветни (Fagales)

2.2.3.5.8.5. Разред Малпигиецветни (Malpighiales)

2.2.3.5.8.6. Разред Oxalidales

2.2.3.5.8.7. Разред Розоцветни (Rosales) - K.J. Perleb, 1826

2.2.3.5.8.8. Разред Zygophyllales - Link, 1829

2.2.3.5.8. Клон Еурозиди II (Eurosids II)

2.2.3.5.8.1. Разред Brassicales

2.2.3.5.8.2. Разред Crossosomatales

2.2.3.5.8.3. Разред Здравецоцветни (Geraniales)

2.2.3.5.8.4. Разред Huerteales

2.2.3.5.8.5. Разред Слезовоцветни (Malvales)

2.2.3.5.8.6. Разред Миртоцветни (Myrtales)

2.2.3.5.8.7. Разред Picramniales

2.2.3.5.8.8. Разред Сапиндоцветни (Sapindales)

2.2.3.5.9. Клон Астериди (Asterids)

2.2.3.5.9.1. Разред Дряноцветни (Cornales) - Link, 1829

2.2.3.5.9.2. Разред Пиреноцветни (Ericales) - Barthélemy C.J. du Mortier, 1829

2.2.3.5.10. Клон Еуастериди I (Euasterids I)

2.2.3.5.10.1. Разред Garryales

2.2.3.5.10.2. Разред Тинтявоцветни (Gentianales)

2.2.3.5.10.3. Разред Устноцветни (Lamiales)

2.2.3.5.10.4. Разред Картофоцветни (Solanales) - B.C. Joseph du Mortier, 1829

2.2.3.5.11. Клон Еуастериди II (Euasterids II)

2.2.3.5.11.1. Разред Сенникоцветни (Apiales)

2.2.3.5.11.2. Разред Aquifoliales

2.2.3.5.11.3. Разред Asterales

2.2.3.5.11.4. Разред Лугачкоцветни (Dipsacales)